Nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng tạo nền tảng, động lực cho phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại. Từ định hướng này, nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ môi trường đã được triển khai và bước đầu mang lại kết quả. Đây là một trong nhiều thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật diễn ra ngày, 22/9 tại Hà Nội.