Hội đồng Khoa học công nghệ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

I. Chức năng

Hội đồng Khoa học công nghệ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là tổ chức do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thành lập, Hội đồng có chức năng tư vấn cho Giám đốc về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của Viện và những vấn đề khác khi Giám đốc yêu cầu.

 

II. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn những vần đề sau:

1. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Kế hoạch khoa học công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm;

3. Chính sách, cơ chế liên quan đến khoa học công nghệ;

4. Tổ chức hệ thống nghiên cứu - triển khai khoa học công nghệ của Viện;

5. Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ;

6. Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ;

7. Những vấn đề khác theo yêu cầu của Giám đốc.

 

III. Tổ chức và nhân sự

1. Hội đồng gồm Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, Thư ký và các Uỷ viên.

2. Ban Thường trực của Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký.

 

IV. Thành phần của Hội đồng

Thành phần của Hội đồng là:

1. Nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất - kinh doanh có uy tín và trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng của Viện;

2. Người có năng lực tư vấn, tự nguyện và có điều kiện tham gia mọi hoạt động của Hội đồng.

 

V. Nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong Hội đồng

1. Chủ tịch

Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc phụ trách khoa học công nghệ của Viện, có các nhiệm vụ:

a. Đề nghị Giám đốc quyết định thành lập Hội đồng và phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động cua Hội đồng khoa học công nghệ Viện;

b. Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo các quy đinh tại Quy chế này;

c. Chỉ đạo Thư ký chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu của các phiên họp Hội đồng;

d. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban thường trực và Hội đồng;

e. Duyệt và trình Giám đốc những báo cáo tư vấn của Hội đồng;

2. Phó chủ tịch

a. Phụ trách lĩnh vực hoạt động do Chủ tịch Hội đồng phân công;

b. Thay thế Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền;

3. Thư ký

Thư ký Hội đồng là Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, có nhiệm vụ:

a. Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và điều kiện làm việc cho các phiên họp của Hội đồng và Ban thường trực;

b. Gửi các tài liệu phục vụ phiên họp đến các thành viên Hội đồng, Ban thường trực và khách mời;

c. Lập biên bản các phiên họp của Hội đồng, Ban thường trực và lưu trữ hồ sơ liên quan;

d. Thông báo kết quả các phiên họp của Hội đồng đến các tổ chức và cá nhân liên quan.

4. Ban Thường trực

a. Xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ và hàng năm của Hội đồng;

b. Giải quyết những công việc liên quan giữa 2 phiên họp của Hội đồng;

c. Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu của các phiên họp Hội đồng,

đ. Thông qua báo cáo của các phiên họp Hội đồng;

5. Ủy viên

a. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng;

b. Chuẩn bị và tham gia ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp của Hội đồng và chịu trách nhiệm về những ý kiến đó;

c. Đề xuất với Hội đồng thảo luận những vấn đề cần thiết cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của Ngành;

d. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này;

e. Chấp hành những quy định về bảo mật của Nhà nước liên quan đến tài liệu và hoạt động của Hội đồng;

 

VI. Hội đồng có quyền:

1. Được phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về định hướng và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Viện;

2. Được lãnh đạo Viện, các cơ quan chức năng trong Viện cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin cần thiết khi Hội đồng có yêu cầu;

3. Được cung cấp những điều kiện cần thiết để hoạt động;

4. Thành viên Hội đồng được chủ động đề xuất ý kiến tư vấn;

5. Thành viên Hội đồng được xin thôi tham gia Hội đồng trước kỳ hạn.

 

VII. Kỳ họp của Hội đồng

Hội đồng họp thường kỳ 02 lần một năm. Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập phiên họp bất thường. Chủ tịch Hội đồng có thể mời các đại biểu ngoài Hội đồng tham dự các phiên họp Hội đồng.

Đại biểu mời ngoài Hội đồng: do Chủ tịch Hội đồng mời, số lượng mời trong từng phiên họp không nhiều hơn l/3 số thành viên chính thức (tối đa 8 người). Đại biểu mời có quyền thảo luận các vấn đề nêu ra trong phiên họp, đề xuất những vấn đề liên quan đền sự nghiệp phát triển của Viện, nhưng không tham gia biểu quyết, bỏ phiếu và phải chấp hành những quy định về chế độ bảo mật của Nhà nước.

 

VIII. Kỳ họp của Ban Thường trực

1. Cứ 15 ngày trước mỗi phiên họp của Hội đồng, Ban Thường trực họp để thông qua chương trình, nội dung và tài liệu của phiên họp đó.

2. Trong trường hợp cần thiết Ban Thường trực có thể họp phiên bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

 

IX. Cung cấp tài liệu của các phiên họp

Tài liệu phục vụ các phiên họp thường kỳ của Hội Đồng, Ban Thường trực được gửi qua thư điện tử (E-Mail) hoặc văn thư cho các thành viên và đại biểu mời trước khi họp ít nhất 05 ngày.

 

X. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng và Ban Thường trực

Hội đồng, Ban Thường trực làm việc dựa trên nguyên tắc:

1. Tập trung dân chủ;

2. Các phiên họp của Hội đồng, Ban Thường trực được coi là hợp lệ khi có từ 2/3 số thành viên trở lên tham dự;

3. Kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín chỉ được cống nhận khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tán thành;

4. Hội đồng và thành viên Hội đồng có ý kiến nhận xét (tư vấn) bằng văn bản và phải chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét (tư vấn) của mình.

 

XI. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động chung của Hội đồng, Ban Thường trực được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học do Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế dự trù và được ghi trong thông báo phân bổ kinh phí khoa học công nghệ hàng năm;

2. Chi phí đi lại, công tác phí và sinh hoạt phí cho các thành viên Hội đồng, Ban Thường trực, khách mời thuộc được thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước và được thanh toán tại cơ quan chủ quản của thành viên.

 

XII. Nhiệm kỳ hoạt động

1. Nhiệm kỳ của Hội đồng là 03 năm.

2. Trường hợp thay đổi thành viên (thôi tham gia Hội đồng trước thời hạn, bổ sung thành viên mới) do Chủ tịch Hội đồng báo cáo Giám đốc quyết định.

Tin liên quan