VAAS phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức Hội thảo Quốc gia

Chủ đề: “Nông nghiệp sinh thái – Phương pháp tiếp cận chuyển đổi bền vững và tích hợp đa giá trị đối với hệ thống nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tiềm năng, giá trị của nông nghiệp sinh thái và con đường chuyển đổi sinh thái nông nghiệp, đưa ra các định hướng chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn chiến lược mới 2022 - 2025.