Sự cần thiết duy trì mô hình ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất trong nhiều năm liên tiếp

Đây là mô hình "Chuyển đổi đất lúa thiếu nước vụ Hè thu sang trồng ngô sinh khối" thuộc Dự án "Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số tỉnh Nam Trung bộ" do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thực hiện.