Tên sản phẩm Loại sản phẩm Đơn vị đề nghị công nhận Phạm vi
Test TBKT Tiến Bộ Kĩ Thuật
Test KHCNCP Chế Phẩm
Test GCTSCCT Giống Cây Trồng VVVNSXT
Giống lúa N25 Giống Cây Trồng Toàn Quốc