Tên sản phẩm Loại sản phẩm Đơn vị đề nghị công nhận Phạm vi
Test TBKT Tiến Bộ Kĩ Thuật
Test KHCNCP Chế Phẩm
Test GCTSCCT Giống Cây Trồng Trung tâm Tài nguyên Thực vật VVVNSXT
Giống lúa N25 Giống Cây Trồng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Toàn Quốc