Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Soils and Fertilizers Research Institute, viết tắt là SFRI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Số 10 Đức Thắng, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.sfri.org.vn

 

Chức năng:

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn trong lĩnh vực  vềđất, dinh dưỡng cây trồng, vi sinh vật trên phạm vi cả nước; Hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh  theo quy định của pháp luật.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm về lĩnh vực đất, phân bón, vi sinh vật, môi trường nông nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.  
- Thực hiện nghiên cứu khoa học cơ bản có định hướng và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
    + Nghiên cứu các vấn đề về phát sinh học, phân loại  và xây dựng  bản đồ đất;
    + Nghiên cứu  về vật lý, hoá học, sinh học và độ phì nhiêu của đất;
    + Nghiên cứu quản lý sử dụng đất;  
    + Nghiên cứu các vấn đề về dinh dưỡng cây trồng, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các loại phân bón, các chế phẩm nông hoá.
    + Nghiên cứu môi trường đất nông nghiệp và giải pháp khắc phục;
    + Thu thập, lưu giữ, nghiên cứu đánh giá và khai thác tài nguyên vi sinh vật đất;
    + Nghiên cứu xây dựng và tiêu chuẩn hoá phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng.
- Thực hiện khảo, kiểm nghiệm phân bón và các chế phẩm cải tạo đất
- Thực hiện khuyến nông, khuyến lâm về phân bón và sử dụng đất.
- Tham gia quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất nông nghệp.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực đất, phân bón,vi sinh vật, môi trường nông nghiệp theo quy định của Nhà nước.
- Tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về đất, phân bón, vi sinh vật, môi trường nông nghiệp. Liên kết hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.
- Sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản.

 

 

 

Tin liên quan