Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Field Crops Research Institute, viết tắt là FCRI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Website: www.fcri.com.vn

 

Chức năng:

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh về lĩnh vực cây lương thực và cây thực phẩm, chủ yếu là cây lúa, cây đậu đỗ, cây có củ và cây thức ăn chăn nuôi; Viện đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện tương tự.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm về các lĩnh vực được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực cây lương thực và cây thực phẩm (chủ yếu là cây lúa, cây có củ và đậu đỗ):
    + Công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hoá và di truyền;
    + Chọn, tạo  và nhân giống cây lương thực, cây thực phẩm;
    + Cơ cấu cây trồng, quy trình canh tác, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại;
    + Hệ thống nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng;
    + Kinh tế và thị trường cây lương thực, cây thực phẩm;
    + Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng hạt giống cây lương thực và cây thực phẩm
- Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của Nhà nước.
- Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.
- Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao  đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

Tin liên quan