Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Northern Mountainous Agriculture and Foretry Science Institute, viết tắt là NOMAFSI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Website: www.nomafsi.com.vn

 

Chức năng:

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nông  nghiệp phục vụ phát triển của Vùng Trung du miền núi phía Bắc (dưới đây gọi tắt là Vùng).


Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp, lâm nghiệp dài hạn, năm năm và hàng năm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
        + Nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm và phát triển giống cây trồng nông lâm nghiệp, cây đặc sản có giá trị hàng hoá cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế Vùng;
        + Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng biện pháp thâm canh tăng năng suất chất lượng nông sản, nông lâm kết hợp, cải thiện và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đất, nước và bảo vệ môi trường;
       + Nghiên cứu các vấn đề về nông thôn và thị trường nông, lâm sản trong Vùng;
       + Nghiên cứu phát triển chăn nuôi hợp lý và hiệu quả trong Vùng;
       + Nghiên cứu chế biến nông lâm sản và bảo quản sau thu hoạch.
- Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông Vùng.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước.
-  Liên kết hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực đuợc giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.
- Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định cuả pháp luật.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

Tin liên quan