Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Agricultural Science for Southern Vietnam, viết tắt là IAS

Trụ sở chính của Viện đặt tại: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM

Website: http://iasvn.org

 

Chức năng:

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Nhiệm vụ:
- Căn cứ phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, c1c chương trình khoa học công nghệ về nông nghiệp, phát triển nông thôn ... của vùng Miền Đông Nam Bộ và các tỉnh lân cận ... tiến hành xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Viện trình Bộ xét duyệt;
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về nông nghiệp của Vùng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
    + Nghiên cứu lai tạo, chọn lọc, nhân giống các loại cây trồng, vật nuôi; phòng trừ sâu bệnh hại; các biện pháp kỹ thuật canh tác; hệ thống nông lâm nghiệp; bảo vệ môi trường sinh thái; chế biến bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và thức ăn gia súc phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp Vùng,
    + Nghiên cứu kinh tế thị trường, hạ tầng cơ sở nông nghiệp nông thôn của Vùng,
- Tham gia tư vấn đầu tư, dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đào tạo cán bộ khoa học Nông nghiệp có trình độ trên đại học và cán bộ kỹ thuật của ngành theo qui định hiện hành;
- Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học-công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái nhằm phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững của Vùng theo phân cấp của Bộ và quy định hiện hành của Nhà nước.

 

 

 

Tin liên quan