Viện lúa đồng bằng sông Cứu Long

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Cuu Long Delta Rice Research Institute, viết tắt là CLRRI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Thới Thạnh, Thới Lai, Cần Thơ

Website: http://www.clrri.org

 

Chức năng:

Viện lúa đồng bằng sông Cứu Long là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh về cây lúa và hệ thống nông nghiệp phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, ngắn hạn và dài hạn của vùng đồng bằng sông Cửu Long trình Bộ xét duyệt trên cơ sở phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các chương trình khoa học công nghệ về nông lâm ngư nghiệp của Nhà nước;
- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long, các vùng có điều kiện tương tự, bao gồm các nội dung sau:
    + Di truyền, chọn, tạo và nhân giống lúa và các loại cây trồng trong hệ thống cây trồng có lúa;
    + Các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng trừ dịch hại cây trồng;
    + Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, nước, bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp;
    + Cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp;
    + Phát triển hệ thống nông nghiệp;
    + Kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;
    + Tham gia nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các tổ chức khoa học có liên quan trong các lĩnh vực: Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới của Vùng.
- Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp cho Vùng.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo phân cấp và quy định của Nhà nước.
- Tư vấn và thực hiện dịch vụ khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo các quy định hiện hành.

 

 

 

Tin liên quan