Viện Nghiên cứu Mía Đường

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Sugarcane Research Institute, viết tắt là SRI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Website: www.vienmiaduong.vn

 

Chức năng:

Viện Nghiên cứu Mía Đường là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế và tư vấn về lĩnh vực mía đường thuộc nhiệm vụ của Viện trong phạm vi cả nước phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực mía đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu đề xuất, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về mía đường.  
- Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai về mía đường, gồm:
    + Di truyền chọn tạo, nhân giống mía và bảo tồn quỹ gen;
    + Duy trì, phục tráng giống mía;
    + Ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ lai tạo giống mía;
    + Sinh lý, sinh hóa về cây mía;
    + Đất, dinh dưỡng, phân bón mía và duy trì độ phì của đất trồng mía;  
    + Chế độ tưới nước và quản lý nước cho cây mía;
    + Các biện pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ về cây mía;
    + Hệ thống canh tác mía trong sản xuất nông nghiệp;
    + Phòng, chống sâu bệnh hại mía;
    + Tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất mía đường;
    + Phát triển, ứng dụng nhiên liệu sinh học từ cây mía;
    + Phụ phẩm và các sản phẩm sau đường;
    + Thiết bị và công nghệ chế biến đường;
    + Kinh tế ngành hàng mía đường;
    + Cơ giới hóa trong canh tác mía.
- Tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ và thực hiện công tác khuyến nông thuộc lĩnh vực mía đường theo quy định của pháp luật.
- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và thông tin khoa học công nghệ về mía đường, cụ thể:
    + Đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành về mía đường theo quy định của pháp luật;
    + Tham gia đào tạo sau đại học, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành mía đường;
    + Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học chuyên ngành mía đường; tổ chức khai thác, quảng bá sản phẩm khoa học, công nghệ mía đường theo quy định;
    + Tổ chức biên soạn, phát hành ấn phẩm khoa học về mía đường theo quy định của pháp luật;
    + Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về mía đường phục vụ quản lý nhà nước và nghiên cứu của Viện theo quy định của pháp luật.
- Liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, chuyên gia, khảo nghiệm, thử nghiệm kỹ thuật mới thuộc phạm vi chức năng của Viện với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống, thiết bị, hóa chất phục vụ nghiên cứu khoa học về mía đường thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và cấp có thẩm quyền giao.

 

 

Tin liên quan