Viện nghiên Cứu Rau quả

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Fruit and vegetable research institute, viết tắt là FAVRI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Website: http://favri.org.vn

 

Chức năng:

Viện Nghiên cứu Rau quả là đơn vị sự nghiệp  khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ, thực nghiệm và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực rau, quả, hoa và cây cảnh.


 Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm thuộc lĩnh vực rau, quả, hoa, cây cảnh và dâu tằm tơ phục vụ cho mục tiêu phát triển của Ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
    + Chọn, tạo, khảo nghiệm và phát triển giống rau, quả, hoa, cây cảnh, dâu tằm có giá trị hàng hoá cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của các vùng sinh thái;
    + Kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng rau, quả, hoa, cây cảnh và dâu tằm tơ;
    + Công nghệ bảo quản, chế biến rau, quả, hoa, và tơ tằm;
    + Kiểm nghiệm chất lượng rau, quả, hoa và tơ kén;
    + Nghiên cứu kinh tế và thị trường rau, quả, hoa, cây cảnh, tơ kén.
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông thuộc lĩnh vực rau, quả, hoa, cây cảnh và dâu tằm, tơ kén.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu của Viện với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của Nhà nước.
- Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.
- Sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.  

 

 

Tin liên quan