Viện Nghiên cứu Ngô

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Maize Research Institute, viết tắt là MRI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Đan Phượng, Hà Nội.

Website: http://nmri.org.vn

 

Chức năng:

Viện Nghiên cứu Ngô là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ về cây ngô, bao gồm cả công nghệ sinh học; tư vấn, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển cây ngô; sản xuất kinh doanh về cây ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh có ngô.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm về cây ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh cây có ngô.
- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
        + Nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm phát triển giống ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh cây có ngô, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế các vùng sinh thái nông nghiệp trong cả nước;
       + Nghiên cứu xây dựng biện pháp thâm canh tăng năng suất, chất lượng ngô, các biện pháp phòng trừ sâu bênh hại ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh có ngô;
       + Thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất ngô và một số cây màu khác, công nghệ sấy chế biến và bảo quản ngô sau thu hoạch.
- Tham gia quy hoạch các vùng sản xuất ngô phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hôi theo qui định hiện hành.
- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực được giao theo qui định của nhà nước.
- Hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.
- Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định cuả pháp luật.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan