Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Nha Ho Research Institute for Cotton and Agriculture Development, viết tắt là NHAHO-RICOTAD

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Km 14, quốc Lộ 27, thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Website: http://viennhaho.org.vn

 

Chức năng:

Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo, sản xuất – kinh doanh và tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng bán khô hạn.


Nhiệm vụ:
- Trình Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án khoa học, công nghệ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực:
    + Nghiên cứu chọn tạo giống và nhân giống cây trồng nông nghiệp phù hợp điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của vùng bán khô hạn;
    + Ứng dụng công nghệ sinh học để chọn tạo giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu hạn thích hợp với cho vùng bán khô hạn;
    + Hệ thống canh tác, quy trình công nghệ cho từng cây trồng nông nghiệp phù hợp với vùng bán khô hạn; tổ chức sản xuất thực nghiệm và chuyển giao cho sản xuất các quy trình công nghệ mới;
    + Nghiên cứu sử dụng đất, vật tư nông nghiệp và dinh dưỡng cây trồng;
    + Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, đưa ra các giải pháp nhằm xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành về cây trồng nông nghiệp của vùng bán khô hạn; tham gia xây dựng các phòng thí nghiệm quốc gia, mạng lưới phân tích trong cả nước để kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu và sản phẩm chuyên ngành.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất - kinh doanh, bao gồm:
    + Tổ chức các hoạt động thông tin dưới các hình thức hội thảo khoa học, hội nghị khoa học; dịch vụ khoa học - kỹ thuật bao gồm: Tư vấn, đào tạo kỹ thuật nông nghiệp theo chuyên ngành; dịch vụ bảo vệ thực vật.
    + Tổ chức sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế;
    + Tổ chức sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chế phẩm sinh học, các loại hóa chất;
    + Phân tích mẫu (đất, xơ bông), kiểm tra chất lượng nguyên liệu;
    + Khảo nghiệm, kiểm nghiệm các loại giống cây trồng; Khảo nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;
    + Tổ chức thực nghiệm các mô hình sản xuất các sản phẩm mới do Viện nghiên cứu để từng bước tiếp cận thị trường và chuyển giao cho các đối tượng có nhu cầu;
    + Tổ chức các hoạt động xuất, nhập khẩu phân bón; Xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật; Xuất, nhập khẩu các loại giống cây trồng theo quy định của pháp luật.
- Hợp tác, liên kết về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyên gia, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu của Viện với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn, dịch vụ thuộc các lĩnh vực được giao với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao.

 

Tin liên quan