Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh:          , viết tắt là ASINCV.

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

Website: http://asincv.gov.vn

 

Chức năng:

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ  là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệcông lập trực thuộc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng  nghiên cứu khoa học, chuyển giao  công nghệ và sản xuất kinh doanh về cây trồng, hệ thống nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp dài hạn, năm năm và hàng năm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Vùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
    + Nghiên cứu chọn, tạo và sản xuất giống cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ;
    + Nghiên cứu quy trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng trừ sâu bệnh, dịch hại đối với cây trồng và vật nuôi; nghiên cứu trồng và phát triển rừng;
    + Nghiên cứu khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường theo hướng nông nghiệp bền vững;
    + Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và nông lâm kết hợp đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao;
    + Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: Nông nghiệp và bảo quản nông sản phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Bắc Trung Bộ.
    + Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông Vùng. Tham gia đào tạo bồi dưỡng và tập huấn chuyên môn kỹ thuật nông lâm nghiệp cho các bộ trong Vùng theo kế hoạch được giao.
- Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực được giao; thực hiện hoạt động của đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan