Viện Cây ăn quả miền Nam

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Southern Fruit Research Institute, viết tắt là SOFRI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Long Định, Châu Thành, Tiền Giang

Website: http://sofri.org.vn

 

Chức năng:

Viện Cây ăn quả miền Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo, tư vấn dịch vụ về lĩnh vực cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh… cho các tỉnh, thành miền Nam.


Nhiệm vụ:
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ phát triển cây ăn quả, các chương trình khoa học của Nhà nước và của Bộ (kể cả chương trình Hợp tác Quốc tế), tiến hành xây dựng chương trình kế hoạch về nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đào tạo trình Bộ xét duyệt.
- Nghiên cứu giải quyết những vấn đề khoa học – công nghệ về cây ăn quả ở các tỉnh miền Nam bao gồm:
    + Chọn lọc, lai tạo và nhân giống (từ nguồn trong nước và nhập nội) để cung cấp những giống cây ăn quả có năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ yêu cầu phát triển cây ăn quả;
    + Nghiên cứu sinh lý, sinh thái, bảo vệ thực vật… nhằm xây dựng các biện pháp kỹ thuật về: trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản sản phẩm cây ăn quả;
    + Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm cây ăn quả; các loại bao bì bảo đảm vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm cây ăn quả phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu;
    + Tham gia điều tra quy hoạch về phát triển cây ăn quả; xây dựng hoặc tham gia xây dựng các mô hình và thực hiện chương trình về cải tạo vườn tạp, về phát triển các vùng cây ăn quả tập trung chuyên canh, có tỷ xuất hàng hóa lớn;
    + Tham gia nghiên cứu thị trường, các hình thức tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và các chính sách phục vụ cho phát triển cây ăn quả một cách toàn diện.
- Chuyển giao các quy trình tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản đến chế biến sản phẩm cây ăn quả cho các vùng sinh thái. Cung cấp thông tin kinh tế thị trường, khoa học công nghệ về cây ăn quả. Tổ chức sản xuất, cung ứng các loại giống cây ăn quả có năng suất cao, phẩm chất tốt và các chế phẩm phục vụ cho sự phát triển cây ăn quả.
- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật về cây ăn quả (chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu hoạch…) cho các thành phần kinh tế thuộc các tỉnh miền Nam theo quy định của Nhà nước.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành cây ăn quả.
- Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và lao động… của Viện theo chế độ hiện hành của Nhà nước theo phân cấp của Bộ.

 

Tin liên quan