Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Sericulture Research Centre, viết tắt là VIETSERI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Website: http://vietseri.vn

 

Chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, chuyển giao công  nghệ,  đào tạo,  sản xuất và dịch vụ tư vấn về dâu tằm tơ trên phạm vi cả nước.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, 5 năm, dài hạn thuộc lĩnh vực dâu tằm tơ phục vụ cho mục tiêu phát triển của Ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
    + Chọn, tạo, khảo nghiệm và phát triển các giống dâu, giống tằm có giá trị hàng hoá cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của các vùng sinh thái;
    + Các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng dâu, tằm tơ;
    + Công nghệ bảo quản, chế biến tơ kén, ươm tơ, dệt lụa, đa dạng hoá sản phẩm và công nghệ chế biến sản phẩm phụ, các sản phẩm có giá trị gia tăng;
    + Lưu giữ, bảo tồn quỹ gen dâu, tằm phục vụ nghiên cứu, nâng cao năng suất, phẩm chất dâu, tằm;
    + Nghiên cứu kinh tế, thị trường dâu, tằm tơ;
    + Kiểm nghiệm chất lượng tơ, kén
- Thực hiện chuyển giao công nghệ, khuyến nông thuộc lĩnh vực dâu, tằm, tơ.
- Hợp  tác, liên kết về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyên gia, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứucủa Trung tâm với các tổ chức, cá nhân  trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn dịch vụ và sản xuất thuốc phòng trừ bệnh tằm, các loại vật tư nông nghiệp và các sản phẩm từ dâu, tằm, tơ theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan