Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Technology Development and Agricultural Extension, viết tắt là CETDAE

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Website: http://cetdae.com.vn

 

Chức năng:

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, khuyến nông; sản xuất, tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch chuyển giao công nghệ và khuyến nông; giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
- Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai.
- Thực hiện chuyển giao công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật và khuyến nông. Liên kết, phối hợp với các Viện thành viên thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phù hợp với các vùng sinh thái.
- Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông; xây dựng mô hình trình diễn, huấn luyện, đào tạo nghề cho kỹ thuật viên, khuyến nông viên và nông dân.
- Khảo nghiệm giống cây trồng và các sản phẩm, chế phẩm nông nghiệp mới phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.
- Kiểm nghiệm chất lượng hạt giống, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông sản.
- Hợp tác, liên kết về chuyển giao công nghệ, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi của Trung tâm với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn đầu tư, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm, vật tư nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao.

 

 

Tin liên quan