WASI: Hiệu quả từ mô hình trồng sầu riêng xen chuối

Đây là mô hình điểm, là nơi để Viện WASI tổ chức tham quan, chuyển giao kỹ thuật cho người dân Tây Nguyên và các vùng miền khác.
Nguồn
Bạn của Nhà nông