Tìm lời giải bài toán canh tác bền vững miền núi phía Bắc

Khu vực miền núi phía Bắc có địa hình 90% là đất dốc, với nhiều núi cao hiểm trở, tạo sự đa dạng sinh học phong phú bật nhất cả nước. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh kinh tế, khu vực miền núi phía Bắc lại là vùng nghèo nhất cả nước, với 80% dân số sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đó sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Nguồn
VTC16