Hiệu quả mô hình quản lý tổng hợp ruồi đục quả và một số bệnh hại chính trên cây táo

Ninh Thuận phấn đấu 100% diện tích trồng táo được bao lưới để ngăn chặn ruồi đục quả