Nhân rộng mô hình trồng nho trong nhà màng có mái che mưa để sản xuất các giống nho mới có chất lượng cao