Viện Bông Nha Hố chuyển giao mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu

Viện Bông Nha Hố chuyển giao mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Viện Nghiên cứu Bông Nha Hố chuyển giao mô hình trồng nho trong nhà màng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao.