Nghiên cứu trồng cây ăn quả cho các tỉnh Tây nguyên

Hiện nay, WASI cũng đã thu thập và trồng được 6 giống chuối, 5 giống sầu riêng, 12 giống cam và 21 giống bơ được trồng tại Khu thực nghiệm của Viện. Viện đặt mục tiêu bảo tồn, lưu giữ các vật liệu giống và cung cấp chồi, mắt ghép cho doanh nghiệp và nhân rộng các giống chuối, sầu riêng, cam và bơ cho sản xuất của người dân ngay sau khi kết thúc đề tài nghiên cứu.
Nguồn
Bạn của Nhà nông