Lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2020

Nguồn
Nhân Dân