Chế phẩm nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza

 

Sản phẩm do Bộ môn Vi sinh vật, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa nghiên cứu và phát triển.

- Số lượng SX/năm: 500 - 700 kg/năm.

+ Tổng giá trị/năm: Sản phẩm không kinh doanh, sản xuất phục vụ thử nghiệm đánh giá hiệu quả chế phẩm thuộc đề tài/dự án cấp Bộ.

+ Địa chỉ chuyển giao:

- Trung tâm ứng dụng TBKT Quảng Nam: Chuyển giao thuộc chương trình nông thôn miền núi.

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản xuất và Thương mại Nhật Đức; Công ty TNHH Công nghệ Sông Dinh – Ninh Thuận; Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh: Đánh giá thử nghiệm.

 

Tin liên quan