Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân

Quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9 tháng 5 năm 2008, cho phép sản xuất và kinh doanh.

Thành phần:

* Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân: VSV cố định nitơ: 1x10CFU/g; VSV phân giải lân: 1x10CFU/g.

* Phân hữu cơ hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân: Hàm lượng hữu cơ: 15% ; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1, VSV cố định nitơ: 1x106 CFU/g; VSV phân giải lân: 1x106 CFU/g.

Sử dụng:

Sản phẩm được sử dụng cho cây lúa và các cây trồng cạn. Sản phẩm có tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng; cải thiện,  nâng cao sức khoẻ của đất trồng; tiết kiệm 20% phân urê, lân và tăng năng suất cây trồng 15-20%.

Sản phẩm đã được chuyển giao công nghệ sản xuất cho các công ty như: Công ty Vật tư nông nghiệp, công ty Nông nghiệp Hữu cơ, công ty TNHH Hữu cơ, công ty Thương mại & hoá sinh Thiên Sinh.

 

Tin liên quan