Ban Thông tin và Đào tạo

Ban Thông tin và Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 588/QĐ-KHNN-TCCB, ngày 22/7/2019 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, là Tổ chức thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Giám đốc xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học và các hoạt động khác có liên quan về thông tin tư liệu, xuất bản, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Anh: Department of Information and Post Graduate, viết tắt là DIPG.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về xây dựng mạng lưới công nghệ thông tin; đào tạo sau đại học; xuất bản tạp chí và ấn phẩm; quản lý và lưu trữ dữ liệu; hoạt động thư viện, bảo tàng mẫu vật. Thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng và khai thác hệ thống công nghệ thông tin; dữ liệu khoa học, công nghệ nông nghiệp góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;

- Tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh và phối hợp với các Trường Đại học, Học Viện tuyển sinh cao học; tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định;

- Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công nghệ thông tin, tin học, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tổ chức vận hành hệ thống mạng thông tin nội bộ của cơ quan Viện. Quản lý và duy trì website, Internet, mạng máy tính nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành của Viện;

- Tổ chức biên soạn, thẩm định sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy; lựa chọn đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và đào tạo; quản lý hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, đào tạo theo quy định;

- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam; biên tập tin, bài, sách hướng dẫn kỹ thuật, sách chuyên đề, kỷ yếu, tài liệu tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền, băng đĩa, video chuyên đề… phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức xây dựng mạng lưới phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thu thập tài liệu.

- Biên tập, duy trì thông tin trang website, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu thông tin khoa học công nghệ, quản lý đào tạo, quản lý thư viện phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, thống kê phục vụ các hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo theo quy định; xây dựng hệ thống GMS phục vụ quản lý dịch hại cây trồng;

- Quản lý và duy trì hoạt động Thư viện, đáp ứng với yêu cầu cung cấp thông tin tư liệu phục vụ các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; xây dựng thư viện điện tử, nối mạng với thư viện của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các thư viện trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực có liên quan; quản lý, khai thác có hiệu quả Thư viện trung tâm và hệ thống thư viện thành viên về thông tin tư liệu;

- Sưu tầm, bảo quản tư liệu, tài liệu, mẫu vật, biên tập, thiết kế, làm mẫu, trưng bày; tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động tập huấn, huấn luyện, đào tạo, hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực thông tin tuyên truyền, triển lãm, hội chợ;

- Đầu mối làm việc với các Trường, Viện và các đơn vị chức năng của các Bộ, Ngành liên quan về công tác đào tạo sau đại học và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Liên kết, hợp tác, phối hợp với các Trường đại học, Viện, địa phương và Quốc tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm cả đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia thi tuyển sau đại học ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước;

- Cập nhật thường xuyên các văn bản về chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản quản lý, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, Ngành đề tham mưu cho lãnh đạo những nội dung có liên quan tới công tác quản lý điều hành của Viện. Quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu trong nước và quốc tế phục vụ thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật;

- Hệ thống hóa, lưu trữ các văn bản điều hành của Nhà nước, các Bộ, Ngành, địa phương liên quan đến hoạt động của Viện và toàn bộ văn bản do Viện phát hành;

- Đề xuất, xây dựng, thực hiện và tham gia các đề tài, dự án, các nhiệm vụ khoa học trong nước và hợp tác quốc tế về thông tin tuyên truyền, đào tạo sau đại học và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở và là đầu mối tổ chức thực hiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cơ sở đào tạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

- Trị sự tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam và các ấn phẩm của Viện) Xử lý các văn bản đi, đến thuộc phạm vi Ban giải quyết về công tác thông tin, đào tạo, xuất bản;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

Lãnh đạo Ban

1) Bà Phạm Bích Hiên - Trưởng ban

2) Bà Trần Thị Huệ Hương - Phó Trưởng ban

Tin liên quan