Ban Tài chính, Kế toán

Ban Tài chính, Kế toán là tổ chức thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Viện quản lý tổng hợp công tác tài chính kế toán; thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản công theo quy định của pháp luật;

Tên giao dịch tiếng Anh của Ban: Department  of  Finance  and  Accounting, viết tắt là DFA.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Hướng dẫn các đơn vị trong Viện thực hiện những quy định, chế độ, chính sách và báo cáo trong lĩnh vực tài chính kế toán.

- Tổng hợp, lập dự toán thu chi ngân sách Nhà nước hàng năm của Viện trình Bộ; Phối hợp với các Ban có liên quan trình Giám đốc quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc sau khi được Bộ giao dự toán;

- Phối hợp với Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn duyệt dự toán và quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án do Bộ quản lý. Chủ trì duyệt dự toán và quyết toán các đề tài, dự án do Viện quản lý;

- Duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán chi ngân sách của Viện định kỳ và hàng năm theo chế độ kế toán hiện hành; thông báo quyết toán kinh phí hàng năm đối với đơn vị trực thuộc;

- Thực hiện chế độ báo cáo kế toán tài chính theo quý, 6 tháng và hàng năm để phục vụ cho công tác điều hành của Giám đốc Viện;

-) Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công: hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành định mức sử dụng tài sản công, mua sắm, điều chuyển, nhượng bán và thanh lý tài sản của các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định; hướng dẫn, tổ chức, thực hiện kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định của các đơn vị trong Viện;

- Theo dõi và kiểm tra về tài chính kế toán của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hình thành từ nguồn ngân sách, vốn vay, vốn viện trợ do Viện quản lý;

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ tài chính kế toán và duyệt quyết toán hàng năm đối với các dự án viện trợ không hoàn lại, tổng hợp báo cáo theo quy định hiện hành.

- Thanh quyết toán kinh phí hoạt động khối văn phòng cơ quan VAAS;

- Tham gia xây dựng các định mức chi tiêu, đề xuất cơ chế quản lý và thẩm định, nghiệm thu các chương trình đề tài, dự án thuộc Viện quản lý. Tham gia tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động của Viện.

- Thường trực công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí của Viện.

- Xử lý các văn bản đi, đến thuộc phạm vi Ban giải quyết về công tác tài chính, kế toán và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

 

Lãnh đạo Ban

1) Ông Nguyễn Trường Sơn-Trưởng ban

2) Bà Lê Thị Kim Thanh-Phó Trưởng ban

 

Tin liên quan