Ban Khoa học và hợp tác quốc tế

Ban Khoa học và hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo và tổng hợp các hoạt động về khoa học công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế (HTQT) của Viện;

Tên giao dịch tiếng Anh của Ban: Department of  Science and International Cooperation, viết tắt là DOSI.


Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chiến lược KHCN cho toàn Viện; hướng dẫn, tổ chức xây dựng chiến lược KHCN cho các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng kế hoạch tổng thể về KHCN và HTQT; kế hoạch chuyển giao công nghệ, khuyến nông, các nhiệm vụ điều tra cơ bản, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn; tăng cường thiết bị và các nhiệm vụ khác, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức lựa chọn danh mục và thẩm định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ KHCN khác theo phân cấp;

- Thường trực của Hội đồng Khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung và chương trình hoạt động của Hội đồng Khoa học. Đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, xét giải thưởng về KHCN, quản lý sở hữu trí tuệ của Viện theo quy định hiện hành,

- Quản lý các chương trình, dự án HTQT, đoàn ra, đoàn vào, chuyên gia quốc tế do Viện chủ trì. Kiểm tra các chương trình, dự án do các đơn vị thực hiện;

- Tổng hợp kế hoạch, tư vấn, quản lý sử dụng vật tư, thiết bị; quản lý các dự án tăng cường thiết bị KHCN;

- Đầu mối làm việc với các cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, Ngành, địa phương và phát ngôn của Viện về KHCN và HTQT;

- Tổng hợp các báo cáo về KHCN và HTQT, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan; lưu giữ và bảo quản các hồ sơ tài liệu về KHCN và HTQT, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan; lưu giữ và bảo quản các hồ sơ tài liệu về KHCN, HTQT. Cung cấp thường xuyên kết quả nghiên cứu cho Ban Thông tin  để khai thác sử dụng theo chức năng;

- Tổng hợp, phân bổ kinh phí hoạt động thường xuyên khối cơ quan Viện;

- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực KHCN trong toàn Viện;

- Xử lý các văn bản đi, đến thuộc phạm vi Ban giải quyết về công tác khoa học và hợp tác quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

 

Lãnh đạo Ban

1) Ông Bùi Quang Đãng-Trưởng ban

2) Ông Nguyễn Thế Yên-Phó Trưởng ban

3) Ông Tạ Hồng Lĩnh-Phó Trưởng ban

4) Ông Phạm Hồng Hiển-Phó Trưởng ban

Tin liên quan