Thông báo Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn của Viện Ứng dụng Khoa học Hành chính

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đăng tải Thông báo số 125/TB-VKHHC, ngày 22/8/2023 của Viện Ứng dụng Khoa học Hành chính về việc tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan