Tên Sách
Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng
Tác giả
GS.TS Đường Hồng Dật
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản
2008
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khổ sách
13 x 19cm
Số trang
155

Cun sách "K thut bón phân cân đối và hp lý cho cây trng" ca tác gi Đường Hng Dt biên son nhm giúp bà con nông dân s dng phân bón mt cách hiu qu và hp lý để để tăng năng sut nông sn, tăng phm cht và cht lượng sn phm nông nghip. Có th nói bin pháp bón phân đã mang li nhiu li ích thiết thc, bên cnh nhiu nông dân có hiu biết, có trình độ thâm canh, vic s dng phân bón đúng đã mang li nhng hiu qu to ln, còn khá nhiu nông dân hiu biết v phân bón và s dng phân bón còn có nhng hn chế, do đó s dng phân bón không đúng, thiếu cân đối, thiếu hp lý cho nên ch mang li hiu qu thp, thm ch còn làm gim năng sut cây trng, gim phm cht, cht lượng nông sn, nh hưởng đến độ phì nhiêu ca đất đai, làm tăng ô nhim môi trường.

Thư viện - Bài mới