Tên Bài báo quốc tế
Wild Relatives of Blueberries from Vietnam
Tác giả
Trung tâm ngân hàng gen các cây sỉnh sản vô tính Oregon, USA
Nhà xuất bản
Acta Hortic. 1180. 58: 415-422
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới