Tên Bài báo quốc tế
To what extent do ageing and soil properties influence Amynthas khami cast properties? Evidence from a small watershed in northern Vietnam
Tác giả
IRD
Nhà xuất bản
Applied Soil Ecology 158 (2021) 103792; https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103792 (ISSN: 0929 - 1393)
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới