Tên Bài báo quốc tế
Water Soluble NPK Fertilizer and Effect of Fertigation Technique on Yield of Tomato and Black pepper in Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Smart Use of Fertilizer for environmentally friendly agriculture” Tại Đài Loan. Trang 66-73
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới