Tên Bài báo quốc tế
Vietnam cotton production and research overview
Tác giả
Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
Nhà xuất bản
The First coordination meeting to discuss the use of mutation breeding to improve cotton production through enhanced resilience to climate change, Goiânia, Brazil, from 02 to 06 May, 2016 (Project RAS/5/075: Improving Sustainable Cotton Production through
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới