Tên Bài báo quốc tế
Variation on Grain Quality in Vietnamese Rice Cultivars Collected from Central Vietnam
Tác giả
Trung tâm Tài nguyên thực vật
Nhà xuất bản
J. Fac. Agr., Kyushu Univ., 57 (2), 365–371
Năm xuất bản
2012

Thư viện - Bài mới