Tên Bài báo quốc tế
Transcriptomics study of drought stress-responsive genes in transgenic rice (Oryza sativa L.) expressing PDH47 transgene
Tác giả
Assam Agricultural University, Jorhat-785013, India
Nhà xuất bản
Academia Journal of Biotechnology, 7(11): 181-206
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới