Tên Bài báo quốc tế
Temperature and rainfall in relationship with ring density and ring total nitrogen of pine merkusii in the center of Vietnam
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới