Tên Bài báo quốc tế
Synthesis and plant growth inhibitory activity of N-trans-cinnamoyltyramine: its possible inhibition mechanisms and biosynthesis pathway
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
Journal of Plant Interactions. 12(1):52-57
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới