Tên Bài báo quốc tế
Study on use Endophytes for Enhancement of Tomato Toward Nematode Meloidogyne incognita in Vietnam
Tác giả
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
Nhà xuất bản
Biological Forum – An International Journal 8(1): 268-272. ISSN No. (Print): 0975-1130; ISSN No. (Online): 2249-3239
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới