Tên Bài báo quốc tế
Soybean roots grown under heat stress show global changes in their transcriptional and proteomic profiles
Tác giả
Đại học Missouri Hoa Kỳ
Nhà xuất bản
Frontiers in Plant Science, 7, 517
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới