Tên Bài báo quốc tế
Sổ tay hướng dẫn cải tạo đất trồng cà phê
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Tổ chức Slolidaridad, 2012
Năm xuất bản
2012

Thư viện - Bài mới