Tên Bài báo quốc tế
Rooted cuttings by IBA (Indole butyric acid) and NAA (Naphthalene acetic acid) in black pepper (piper nigrum) –A case study in Vietnam
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
International journal of Chemical Studies, 5/2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới