Tên Bài báo quốc tế
Rice cultivation and breeding perspective in Mekong Delta to cope with heat stress in flowering stage
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
Journal of the Korean Society on International Agriculture, 31(3), 226-232
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới