Tên Bài báo quốc tế
Research for development in the 21st century
Tác giả
IRD
Nhà xuất bản
Geoderma; https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114558 (ISSN: 0016 - 7061).
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới