Tên Bài báo quốc tế
Reseach and produce fertilizer from NPK fertilizer and biochar for agricultural production
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Volume 15, No. 1, January 2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới