Tên Bài báo quốc tế
Reesponse of freshwater snail (Angulyagra polyzonata) as water biomarker by heavy metals (Cd, Cu, Zn, Pb)
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới