Tên Bài báo quốc tế
Quantification of Three Dimensional Characteristics of Macrofauna Macropores and Their Effects on Soil Hydraulic Conductivity in Northern Vietnam
Tác giả
IRD
Nhà xuất bản
Frontiers in Environmental Science, 2019 https://doi.org/10.3389/fenvs.2019.00031 (ISSN: 2296 - 665X)
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới