Tên Bài báo quốc tế
Priorizing climate-smart agriculture (CSA) practices in Vietnam
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới